The review of modern aspects of cardiovascular diseases prevention among military personnel of the Armed Forces of Ukraine

Keywords: prophylaxis, cardiovascular diseases, military personnel

Abstract

The purpose of the study is to analyze and summarize the data from literary sources on the state of the prevention of cardiovascular diseases among the military personnel of the Armed Forces of Ukraine at the present stage.

Materials and methods. The analytical base of data is formed from 80 scientific projects, including normative legal documents and statistically significant materials (4 of them are English ones). The review of the literature is based on the results of the system approach and system analysis, bibliosemantic method.

Results. A review of the literature showed positive trends in the system of prevention of cardiovascular diseases among the servicemen of the Armed Forces of Ukraine, namely: developed and implemented the functional and organizational model the cardiovascular disease prevention among the military personnel of the Armed Forces of Ukraine at the level of primary medical care; developed educational and methodological support for improving the training for the military general practitioners-family medicine and the junior specialists with medical education for the cardiovascular disease prevention; methodological support for raising the awareness among the servicemen for the healthy lifestyle issues has been introduced; established on the basis of the Outpatient Clinic Department of the National Military Medical Clinical Center "GVKG" "School of Health for patients with hypertension and comorbid anxiety and depressive disorders"; the effectiveness of the integrated approach to the treatment and rehabilitation among military personnel who had participated in the antiterrorist operation with arterial hypertension and comorbid pathology, introduced in the day care center of Outpatient clinic department at the National Military Medical Clinical Center "The Main Military Clinical Hospital", has been proved. However, there are a number of issues that need to be addressed: it is necessary to create a local clinical protocol for the cardiovascular disease prevention among the military; identification of risk factors for cardiovascular diseases for conscripts at the level of military commissariats is not regulated; the role and place of civilian health care and educational institutions, public and volunteer organizations in the implementation for the cardiovascular diseases prevention in the period before conscription into the Armed Forces of Ukraine has not been determined.

Conclusions. The generalization of modern scientific data showed that the existing system for the prevention of cardio-vascular diseases among the military personnel requires improvements in accordance with NATO standards, where the most important place is taken by preventive measures.

Author Biographies

T. V. Kuts, Ukrainian Military Medical Academy

LTC, MS, PHD, Associate Professor, Deputy Head  of department of Military General Practice and Family Medicine

G. Z. Moroz, Ukrainian Military Medical Academy

MD,  professor, Professor of the department of Military General Practice and Family Medicine

І. М. Tkachuk, Ukrainian Military Medical Academy

MD, Associate Professor of the department of Military General Practice and Family Medicine

References

Bulakh, O. Y. (2012). Aktualni pytannia reformuvannia systemy medychnoho zabezpechennia Zbroinykh Syl Ukrainy na suchasnomu etapi. Problemy viiskovoi okhorony zdorovia, 33, 26−32.

Badiuk, M. I., Sereda I. K., Mykyta, O. O., Zhupan B. B. (2016). Aktualni pytannia standartyzatsii medychnoho zabezpechennia zbroinykh syl Ukrainy. Ukraina. Zdorovia natsii, 4 (1), 41.

Vlasenko, O. M., Halushka, A. M., Bulakh, O. Yu., Stryzhenko, V. I. (2016). Analiz deiakykh napriamkiv naukovykh doslidzhen z pytan orhanizatsii medychnoho zabezpechennia Zbroinykh syl Ukrainy. Suchasni aspekty viiskovoi medytsyny, 23, 3−12.

Voronenko, Yu. V., Shekera, O. H., Medvedovska, N. V., Krasnov, V. V. (2014). Analiz problemnykh pytan isnuiuchoi systemy pidhotovky kadriv dlia pervynnoi lanky okhorony zdorovia (literaturnyi ohliad). Simeina medytsyna, 3 (53), 35–41.

Badiuk, M. I. (2005). Orhanizatsiia medychnoho zabezpechennia viisk: pidruch. dlia stud. vyshch. med. zakl. osvity Ukrainy III-1V rivniv akredytatsii / za red. prof. Paska V. V. Kyiv, 430.

Badiuk, M. I., Soliaryk, V. V., Tokarchuk, V. P. (2014). Orhanizatsiia medychnoho zabezpechennia viisk: pidruch. dlia stud. vyshch. med. (farmats.) navch. zakl. Ukrainy. Kyiv, 492.

Badiuk, M. I. (2007). Osnovni zasady formuvannia normatyvnoi bazy diialnosti medychnoi sluzhby Zbroinykh Syl Ukrainy. Viiskova medytsyna Ukrainy, 1–2, 5–9.

Badiuk, M. I., Mykyta, O. O., Hubar, A. M. (2016). Obgruntuvannia modeli standartyzatsii medychnoho zabezpechennia Zbroinykh Syl Ukrainy ta otsinka yii efektyvnosti. Wschodnioeuropejskie Czasopismo Naukowe (East European Scientific Journal), 7, 37‒46.

Bezsheiko, V. H. (2016). Efektyvnist korotkotryvalykh psykholohichnykh interventsii pry posttravmatychnomu stresovomu rozladi. Arkhiv psykhiatrii, 1 (84), 12−16.

Bibik, T. A., Moroz, H. Z., Tkachuk, I. M. (2011). Orhanizatsiia medychnoi dopomohy viiskovosluzhbovtsiam, khvorym na arterialnu hipertenziiu, v ambulatornykh umovakh na zasadakh dokazovoi medytsyny: navch. posib. dlia likariv-kursantiv, likariv-slukhachiv zakl. pisliadyplom. osvity. Kyiv, 95.

Bilyi. V. Ya., Zhakhovskyi, V. O., Livinskyi, V. H. (2015). Mistse ta rol Voienno-medychnoi doktryny Ukrainy u formuvanni systemy medychnoho zabezpechennia viisk i tsyvilnoho naselennia u voiennyi chas. Nauka i oborona, 1, 9–14.

Bilyi, V. Ya., Pasko, V. V., Sokhin. O. O. (2000). Viiskovo-medychna doktryna Ukrainy. Nauka i oborona, 4, 18–23.

Boiko, T. Ya. (2016). Rol pervynnoi lanky u profilaktytsi arterialnoi hipertenzii sered dorosloho naselennia. Zdobutky klinichnoi i eksperymentalnoi medytsyny, 2, 111.

Bulakh, O. Yu. (2013). Normatyvno-pravova baza orhanizatsii medychnoho zabezpechennia Zbroinykh Syl Ukrainy v suchasnykh umovakh ta osnovni napriamky yii udoskonalennia. Problemy viiskovoi okhorony zdorovia, 40, 12–21.

Bulakh, O. Yu., Khalik, S. V., Lopin, Ye. B. (2013). Analiz spivvidnoshennia okremykh statystychnykh pokaznykiv diialnosti medychnoi sluzhby viiskovoi ta hospitalnoi lanok Zbroinykh Syl Ukrainy. Suchasni aspekty viiskovoi medytsyny, 20, 3−11.

Vezhnovets, T. A., Parii, V. D. (2015). Vplyv viku, dosvidu roboty ta osobystisnykh rys medychnoho personalu na yakist nadannia medychnoi dopomohy. Ukraina. Zdorovia natsii, 4 (36), 81−87.

Chorna, L. M., Karpenko, O. I., Savytskyi, V. L., Ustinova, L. A. (2015). Vyvchennia dynamiky ta struktury zakhvoriuvanosti na khvoroby orhaniv systemy krovoobihu viiskovosluzhbovtsiv Zbroinykh Syl Ukrainy. Problemy viiskovoi okhorony zdorovia, 43, 118–126.

Voronenko, Yu. V., Horachuk, V. V. (2012). Metodychni pidkhody do vprovadzhennia standartyzatsii orhanizatsiinykh tekhnolohii u systemu upravlinnia yakistiu medychnoi dopomohy. Ukrainskyi medychnyi chasopys, 5, 108−110.

Voronenko, Yu. V., Shekera, O. H., Medvedovska, N. V. (2016). Problemni pytannia systemy pidhotovky kadriv dlia pervynnoi lanky okhorony zdorovia ta shliakhy yikh vyrishennia. Zdorovia suspilstva, 3−4, 78−80.

Horachuk, V. V. (2012). Upravlinnia yakistiu medychnoi dopomohy v zakladi okhorony zdorovia: monohrafiia. Vinnytsia.

Hrechyshkina, N. V., Hruzieva, T. S. (2015). Vyznachennia obiznanosti ta stavlennia likariv pervynnoi lanky shchodo profilaktyky neinfektsiinykh zakhvoriuvan. Semeinaia medytsyna, 6 (62), 22−24.

Hruzieva, T. S., Puzanova, O. H. (2015). Informatsiine zabezpechennia fakhivtsiv pervynnoi lanky okhorony zdorovia z pytan dokazovoi profilaktyky. Ukraina. Zdorovia natsii, 2, 91−95.

Drozdova, L. Yu., Martsevych, S. Yu., Voronyna, V. P. (2011). Odnovremennaia otsenka rasprostranennosty y effektyvnosty korrektsyy faktorov ryska serdechno-sosudystikh zabolevanyi sredy vrachei y ykh znanyia sovremennykh klynycheskykh rekomendatsyi. Rezultati proekta «Zdorove y obrazovanye vracha». Ratsyonalnaia farmakoterapyia v kardyolohyy, 7 (2), 137−144.

Zhakhovskyi, V. O., Bulakh, O. Yu., Stryzhenko, V. I. (2013). Systema upravlinnia medychnym zabezpechenniam ZS Ukrainy: potreba v udoskonalenni. Nauka i oborona, 1, 23–27.

Ziukov, O. L., Hruzieva, T. S. (2014). Poperednii dosvid vyvchennia znan, stavlennia ta navychok medychnykh pratsivnykiv pervynnoi lanky z pytan profilaktyky khronichnykh neinfektsiinykh zakhvoriuvan. Hlavnyi vrach, 6, 19−23.

Kalynyna, A. M. (2006). Shkola zdorovia dlia bolnykh kak faktor povyshenyia effektyvnosty kontrolia arteryalnoi hypertonyy. Trudnyi patsyent, 8, 21−23.

Kozhyna, A. M., Haichuk, L. M., Shykova, V. V. (2015). Efektyvnist psykhoosvitnikh prohram v nadanni dopomohy osobam, shcho perenesly ekstremalni podii. Ukrainskyi visnyk psykhonevrolohii, 2 (83), 109.

Verba, A. V. (Eds.). (2016). Kontseptualni zasady formuvannia suchasnoi systemy likuvalno-evakuatsiinoho zabezpechennia viisk (syl) u konteksti formuvannia novoho obrysu Zbroinykh Syl Ukrainy. Viiskova medytsyna Ukrainy, 2, 5−14.

Lashkul, Z. V. (2014). Kontseptualni pidkhody do profilaktyky arterialnoi hipertenzii v umovakh reformuvannia okhorony zdorovia. Ukrainskyi medychnyi chasopy, 6, 149−151.

Lashkul, Z. V. (2010). Rol vracha obshchei praktyky v profylaktyke serdechno-sosudystykh zabolevanyi. Suchasni medychni tekhnolohii. Ukrainskyi naukovo-praktychnyi zhurnal, 3, 123−126.

Maidaniuk, V. P., Zavrotskyi, O. I. (2014). Rol i znachennia systemy viiskovoi okhorony zdorovia v zbroinykh sylakh Ukrainy. Suchasni aspekty viiskovoi medytsyny, 21, 49−57.

Matiukha, L. F. (2017). Pidkhody do otsinky efektyvnosti likarskoi praktyky z nadannia pervynnoi medychnoi dopomohy. Ukraina. Zdorovia natsii, 2 (43), 140−142.

Tkachuk, I. M., Zakharchuk, L. M., Mikhaltsova, L. V., Vladyka, L. F. (2010). Medyko-sotsiolohichne doslidzhennia poinformovanosti likariv pervynnoi lanky nadannia medychnoi dopomohy shchodo diahnostyky, likuvannia ta profilaktyky arterialnoi hipertenzii na zasadakh dokazovoi medytsyny. Suchasni aspekty viiskovoi medytsyny, 17, 123−130.

Zhakhovskyi, V. O., Livinskyi, V. H., Kudrenko, M. V., Melnyk. I. P. (2015). Medychne zabezpechennia antyterorystychnoi operatsii: Voienno-medychna doktryna Ukrainy yak instrument formuvannia yedynoho medychnoho prostoru. Ukraina. Zdorovia natsii, 1, 7−15.

Mykyta, O. O. (2016). Naukove obhrutuvannia standartyzatsii medychnoho zabezpechennia Zbroinykh Syl Ukrainy v umovakh antyterorystychnoi operatsii (doctoral dissertation), 28 p.

Voronenko, Yu. V. (Eds.). (2014). Mizhsektoralna vzaiemodiia osvity, nauky ta praktyky yak zaporuka efektyvnoi pidhotovky kadriv. Simeina medytsyna, 4, 10−16.

Ministerstvo oborony Ukrainy. Proektnyi ofis reform. Web site: https://defense-reforms.in.ua

MOZ Ukrainy. (2012) Navchalnyi plan ta unifikovana prohrama tsyklu spetsializatsii za fakhom «Zahalna praktyka-simeina medytsyna». 61 p.

MOZ Ukrainy. (2011). Typovyi navchalnyi plan i prohrama spetsializatsii (internatury) vypusknykiv vyshchykh medychnykh zakladiv osvity III-IV rivniv akredytatsii za spetsialnistiu «Zahalna praktyka-simeina medytsyna». 80 p.

Pro zatverdzhennia Instruktsii z dyspanseryzatsii viiskovosluzhbovtsiv Zbroinykh Syl Ukrainy na myrnyi chas. (2017). Nakaz Nachalnyka Heneralnoho shtabu – Holovnokomanduvacha Zbroinykh Syl Ukrainy № 391 vid 04.11.2017.

Verba, A. V., Halushka, A. M., Bulakh, O. Yu., Stryzhenko, V. I. (2016) Obgruntuvannia osnovnykh vymoh do systemy medychnoho zabezpechennia Zbroinykh Syl Ukrainy v suchasnykh umovakh. Viiskova medytsyna Ukrainy, 3, 5−13.

Kryvenko, V. I. (2014). Orhanizatsiia navchalnoho protsesu likariv-interniv za fakhom Zahalna praktyka-simeina medytsyna na bazi stazhuvannia: navch.-metod. posib. dlia kerivnykiv zaochnoho periodu navchannia. Zaporizhzhia, 65 p.

Lashkul, Z. V., Posnyi, V. S., Avramenko, V. S., Odrynskyi, V. A. (2012). Orhanizatsiia Shkil zdorovia dlia patsiientiv z hipertonichnoiu khvoroboiu v pervynnii lantsi okhorony zdorovia: metodychni rekomendatsii MOZ Ukrainy. Kyiv, 27 p.

Moroz, H. Z., Bibik, T. A., Partasiuk, N. Yu., Tkachuk, I. M. (2011). Praktychni aspekty orhanizatsii «Shkoly zdorovia dlia khvorykh na arterialnu hipertenziiu viiskovosluzhbovtsiv z komorbidnymy tryvozhnymy ta depresyvnymy rozladamy» v umovakh dennoho statsionaru: metodychni rekomendatsii. Kyiv, 27 p.

Pro zatverdzhennia Instruktsii pro poriadok provedennia dyspanseryzatsii viiskovosluzhbovtsiv Derzhavnoi spetsialnoi sluzhby transport. (2012). Nakaz № 178 vid 21.03.2012. : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0512-12

Pro zatverdzhennia Kontseptsii prohramy rozvytku systemy medychnoho zabezpechennia Zbroinykh Syl Ukrainy na period do 2020 roku. (2017). Nakaz Ministerstva Oborony Ukrainy vid 26.07.2017. № 389. : http://www.mil.gov.ua/content/mou_orders/389_nm_2017.pdf

Pro zatverdzhennia Metodyky dyspansernoho dynamichnoho nahliadu pry osnovnykh zakhvoriuvanniakh ta analizu dyspanseryzatsii viiskovosluzhbovtsiv Zbroinykh Syl Ukrainy». (2006). Nakaz Dyrektora departamentu okhorony zdorovia MO Ukrainy vid 12.12.2006 № 113. 85 p.

Pro zatverdzhennia planu zakhodiv z realizatsii Kontseptsii reformy finansuvannia systemy okhorony zdorovia na period do 2020 roku. (2017). Zatverdzheno rozporiadzhenniam Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 15.11.2017 № 821-r. : https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/250432586

Pro zatverdzhennia Polozhennia pro viiskovo-likarsku ekspertyzu v Zbroinykh Sylakh Ukrainy (2008). Nakaz Ministerstva Oborony Ukrainy vid 14.08.2008 № 402. : http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z1109-08

Pro novu redaktsiiu Voiennoi doktryny Ukrainy. (2015). Ukaz Prezydenta Ukrainy vid 24.10.2015 № 555. : http://www.president.gov.ua/documents/5552015-19443

Pro Derzhavnu prohramu rozvytku Zbroinykh Syl Ukrainy na period do 2020 roku. (2017). Ukaz Prezydenta Ukrainy vid 22.03.2017 № 73. : http://www.president.gov.ua/documents/732017-21498

Pro skhvalennia Kontseptsii rozvytku systemy hromadskoho zdorovia. (2016). Rozporiadzhennia Kabinetu Ministriv Ukrainy № 1002-r vid 30.11.2016. : https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/249618799

Bibik, T. A., Tkachuk, I. M., Ustymenko, O. V., Ustymenko, V. V. (2011). Profesiina nadiinist viiskovosluzhbovtsiv v umovakh perekhodu na kontraktnyi pryntsyp komplektuvannia Zbroinykh Syl Ukrainy. Problemy viiskovoi okhorony zdorovia, 30, 22−29.

Profilaktyka sertsevo-sudynnykh zakhvoriuvan: adaptovana klinichna nastanova, zasnovana na dokazakh (2016). Kyiv, 127. : http://mtd.dec.gov.ua/images/dodatki/2016_564_PSSZ/2016_564_AKN_PSSZ.pdf

Rosul, M. M., Feisa, S. V., Ivano, N. V., Korabelshchykova, M. O. (2015) Profilaktyka sertsevo-sudynnykh zakhvoriuvan: rol simeinoho likaria. Ukraina. Zdorovia natsii, 1 (33), 178-182.

Radchenko, H. D., Martsovenko, I. M., Sirenko, Yu. M. (2011). Profilaktyka sertsevo-sudynnykh zakhvoriuvan – pochny z sebe. Rezultaty anonimnoho opytuvannia likariv, yaki likuiut patsiientiv z arterialnoiu hipertenziieiu. Ukrainskyi kardiolohichnyi zhurnal, 4, 54–58.

Rynda, F. P., Sytenko, O. R. (2017). Do pytannia zastosuvannia profilaktychnykh metodiv u praktychnii diialnosti likariv zahalnoi praktyky – simeinykh likariv. Ukraina. Zdorovia natsii, 4 (45), 68−72.

Rynda, F.P., Shafranskyi, V. V. (2017). Profilaktychna pidhotovka likariv-interniv za spetsialnistiu Zahalna praktyka – simeina medytsyna. Ukraina. Zdorovia natsii, 1 (42), 151−162.

Savytskyi, V. L., Vlasenko, O. M., Stryzhenko, V. I., Bulakh, O. Yu. (2014). Systema medychnoho zabezpechennia viisk (syl) – skladova zahalnoderzhavnoi polityky okhorony zdorovia hromadian Ukrainy. Nauka i oborona, 2, 27–33.

Stepanenko, A. V., Smiianov, V. A. (2012). Upravlinnia yakistiu medychnoi dopomohy v zakladi okhorony zdorovia. Skhidnoievropeiskyi zhurnal hromadskoho zdorovia, 2−3, 64−67.

Serdiuk, A. M., Kundiiev, Yu. I., Nahorna, A. M., Shyrobokov, V. P. (2012). Stratehiia rozvytku profilaktyky v okhoroni zdorovia Ukrainy. Zhurnal NAMN Ukrainy, 18 (3), 358–371.

Tkachuk I. M. Profilaktyka sertsevo-sudynnykh zakhvoriuvan u viiskovosluzhbovtsiv: elektronnyi posibnyk dlia likariv. Kyiv, 91 p.

Tkachuk I. M. Profilaktyka sertsevo-sudynnykh zakhvoriuvan u viiskovosluzhbovtsiv: elektronnyi posibnyk dlia molodshykh spetsialistiv z medychnoiu osvitoiu. (2018). Kyiv, 26 p.

Tkachuk, I. M., Moroz, H. Z. (2017). Zdorovia ta profilaktyka sertsevo-sudynnykh zakhvoriuvan u viiskovosluzhbovtsiv: informatsiinyi posibnyk dlia viiskovosluzhbovtsiv. Kyiv, 24 p.

Tkachuk, I. M., Moroz, H. Z. (2017). Rozrobka propozytsii shchodo stvorennia haluzevoho klinichnoho protokolu medychnoi dopomohy «Profilaktyka sertsevo-sudynnykh zakhvoriuvan u viiskovosluzhbovtsiv». Viiskova medytsyna Ukrainy, 2(17), 20−24.

Unifikovanyi haluzevyi klinichnyi protokol medychnoi dopomohy (pershoi likarskoi, kvalifikovanoi, spetsializovanoi ta nevidkladnoi) «Arterialna hipertenziia» (2014). Kyiv, 96 p.

Unifikovanyi klinichnyi protokol pervynnoi, vtorynnoi (spetsializovanoi) ta tretynnoi (vysokospetsializovanoi) medychnoi dopomohy. Profilaktyka sertsevo-sudynnykh zakhvoriuvan. (2016). Nakaz MOZ Ukrainy vid 13.06.2016 № 564, from: http://mtd.dec.gov.ua/index.php/uk/reiestr-mtd/item/71-profilaktyka-sertsevosudynnykh-zakhvoriuvan

Unifikovanyi klinichnyi protokol pervynnoi, vtorynnoi (spetsializovanoi) ta tretynnoi (vysokospetsializovanoi) medychnoi dopomohy. Depresiia (lehkyi, pomirnyi, tiazhkyi depresyvni epizody bez somatychnoho syndromu abo z somatychnym syndromom, rekurentnyi depresyvnyi rozlad, dystymiia». (2014). Nakaz MOZ Ukrainy vid 25.12.2014 № 1003, from: http://mtd.dec.gov.ua/index.php/uk/reiestr-mtd/item/12-depresiia

Unifikovanyi klinichnyi protokol pervynnoi, vtorynnoi (spetsializovanoi) ta tretynnoi (vysokospetsializovanoi) medychnoi dopomohy. Reaktsiia na vazhkyi stres ta rozlady adaptatsii. Posttravmatychnyi stresovyi rozlad (2016) nakaz MOZ Ukrainy № 121 vid 23.12.2016, from: http://mtd.dec.gov.ua/index.php/uk/reiestr-mtd/item/60-posttravmatychnyi-stresovyi-rozlad

Unifikovanyi klinichnyi protokol pervynnoi, ekstrenoi ta vtorynnoi (ekstrenoi) medychnoi dopomohy. Arterialna hipertenziia. (2012). Nakaz MOZ vid 24.05.2012№384, from: http://mtd.dec.gov.ua/images/dodatki/384_2012/384_2012ykpmd_ag.pdf

Shekera, O. H. (2015). Kontseptualni polozhennia shchodo reformuvannia medychnoho zabezpechennia Zbroinykh Syl Ukrainy. Zdorovia suspilstva, 1−2, 85−92.

Shekera, O. H. (2016). Pidvyshchennia vzaiemosumistnosti mizh medychnym zabezpechenniam zbroinykh syl Ukrainy ta NATO. Zdorovia suspilstva, 3−4, 56-63.

Shekera, O. H. (2009). Stratehichnyi kurs medychnoho zabezpechennia zbroinykh syl krain NATO. Visnyk naukovoho informatsiino-analitychnoho tsentru NATO Prykarpatskoho natsionalnoho universytetu imeni Vasylia Stefanyka, 2, 158–164.

Shekera, O. H., Krasnov, V. V. (2013). Rozroblennia kompetentnisnoi modeli likaria zahalnoi praktyky–simeinoho likaria. Simeina medytsyna, 6, 21−23.

Shekera, O. H., Yablonskyi, P. M. (2013). Zastosuvannia optymalnoi modeli dyspanseryzatsii viiskovosluzhbovtsiv pry planuvanni profilaktychnoi diialnosti likaria zahalnoi praktyky – simeinoi medytsyny. Simeina medytsyna. 2013, 1, 18−22.

Lashkul, Z. V., Posnyi, V. S., Avramenko, V. S., Odrynskyi, V. A. (2012). Shkola zdorovia, yak suchasna tekhnolohiia vtorynnoi profilaktyky arterialnoi hipertenzii v pervynnii lantsi okhorony zdorovia: navchalno-metodychnyi posibnyk. Kyiv, 49 p.

AJP 4.10 (B). (2015). Allied joint medical support doctrine. Brussels: Supreme Headquarters of Allied Powers in Europe.

Allied Joint Publication-4.10 (B). (2015). Allied Joint Doctrine for Medical Support. Edition B Version 1 with UK National elements, from: https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/457142/20150824-AJP_4_10_med_spt_uk.pdf

MC 326/3. NATO principles and policies of operational medical support. (2011).

Mancia G. et al. (2013). 2013 ESH/ESC Guidelines for the management of arterial hypertension. The Task Force for the management of arterial hypertension of the European Society of Hypertension (ESH) and of the European Society of Cardiology (ESC) / European Heart Journal, 34 (28), 2159–2219. doi: https://doi.org/10.1093/eurheartj/eht151

Published
2021-04-19
How to Cite
Kuts, T. V., Moroz, G. Z., & TkachukІ. М. (2021). The review of modern aspects of cardiovascular diseases prevention among military personnel of the Armed Forces of Ukraine. Ukrainian Journal of Military Medicine, 2(1), 61-74. https://doi.org/10.46847/ujmm.2021.1(2)-061
Section
Military preventive medicine

Most read articles by the same author(s)