Possibilities of using analytical tools to support management decisions for the organization of medical supplies in the Armed Forces of Ukraine

Keywords: information analytical system, medical supply system, the Medical Forces of the Armed Forces of Ukraine

Abstract

Introduction. In view of implementation of the unified system of logistics support to the Armed Forces of Ukraine which is adapted to standards of NATO member countries, what is required now is procurement management for medical supplies to the Armed Forces of Ukraine based on the state-of-art information technologies in order to enhance performance of the Medical Forces of the Armed Forces of Ukraine. The world trend towards transition to digital creation, transmission, processing and storage of information has made it necessary to implement the unified information system to manage flow processes in the Medical Forces of the Armed Forces of Ukraine. At the same time, analytical information systems play a crucial role in supporting the substantiated managerial decisions.

Purpose. This work is aiming in study of potential for use of IBM i2 Analyst’s Notebook information analytical system to support management decisions for the organization of medical supplies in the Armed Forces of Ukraine.

Materials and Methods. To achieve the research aim, foreign and domestic scientific literature, current regulatory and legal framework of Ukraine, orders of the Ministry of Defense of Ukraine and of the Head of the Medical Forces of the Armed Forces of Ukraine, as well as summary information on the demand for medicines by the Armed Forces of Ukraine were analyzed. Research methods were bibliographic, analytical, prognostic methods and generalization.

Results. The references review and exploring IBM i2 Analyst’s Notebook analytical system capability necessitated to study of potential for use of this system to support managerial decisions by the Medical Forces Command taken for medical supplies to the Armed Forces of Ukraine. Recommendations are based on the findings obtained allowing for the lack of alternative information analytical systems for management of medical supplies in the Medical Forces Command of the Armed Forces of Ukraine and aimed at implementation of the above licensed information analytical system to use by the management body of the Medical Forces. It will enhance efficiency, quality and transparency of functioning of the Medical Forces of the Armed Forces of Ukraine. In addition, it will minimize logistical costs due to flexible management of medical stock supplies to military units and medicsl treatment facilities of the Armed Forces of Ukraine on the basis of generated analytical reports.

Conclusions. Based on review of scientific literature references, it was determined the optimal analytical system to be chosen for demands of the Medical Forces Command of the Armed Forces of Ukraine for management of medical supplies. The brief description of IBM i2 Analyst’s Notebook analytical system was performed and potential of implementation of this information analytical system to support managerial decisions by the Medical Forces Command of the Armed Forces of Ukraine was studied. Practical recommendations for expediency of this analytical system use to optimize the management of medical supplies and equipment of military units nd medicsl treatment facilities of the Armed Forces of Ukraine  were substantiated.

Author Biography

M. V. Bilous, Ukrainian Military Medical Academy

Ph.D., DSc, Associate professor of the Department of Military Pharmacy, Ukrainian Military Medical Academy

References

Pro zatverdzhennya Kerivnytstva z orhanizatsiyi postachannya medychnoyu tekhnikoyu ta maynom Zbroynykh Syl Ukrayiny u myrnyy chas: nakaz Dyrektora Viysʹkovo-medychnoho departamentu Ministerstva oborony Ukrayiny vid 12.12.2016 № 36. http://www.mil.gov.ua

Pro zatverdzhennya Poryadku postachannya medychnoho mayna Zbroynym Sylam Ukrayiny v myrnyy chas: nakaz MOU vid 11.05.2017 r. № 261. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0688-17

Bilous, M.V. (2020) Naukovo-praktychni pidkhody do lohistychnoho zabezpechennya medychnym maynom Zbroynykh Syl Ukrayiny u konteksti informatsiynoyi lohistyky: naukovo-metod. rekomendatsiyi za zahalʹnoyu redaktsiyeyu prof. Shmatenka O.P. ta prof. Ryzhova O.A. Kyyiv. 84 s.

Belyachenko, V.V., Pedan, F.F., Romanchenko, O.A. (2018) Pidkhody do stvorennya, pidtrymky i vdoskonalennya ASU lohistychnoho zabezpechennya ZS Ukrayiny z urakhuvannyam dosvidu krayin-chleniv NATO. Zbirnyk naukovykh pratsʹ Tsentru voyenno-stratehichnykh doslidzhenʹ NUOU im. Ivana Chernyakhovsʹkoho. № 3(64). http://znp-cvsd.nuou.org.ua/article/view/177510/177369

Pavlovsʹkyy, I.V., Tverdokhlibov, V.V., Bashkyrov, O.M. (2017) Propozytsiyi shchodo udoskonalennya systemy lohistychnoho zabezpechennya Zbroynykh Syl Ukrayiny. Ozbroyennya ta viysʹkova tekhnika. № 1 (13). 50–54.

Zozulya, A.V. (2017) Analiz spetsyfiky vykorystannya innovatsiy u lohistychnykh protsesakh tylovoho zabezpechennya pidrozdiliv Natsionalʹnoyi hvardiyi Ukrayiny. ScienceRise. № 11 (40). 15-17.

Bondarenko, O.H., Tovma, L.F., Nesterenko, R.V. (2018) Osnovni polozhennya shchodo lohistychnoho zabezpechennya Natsionalʹnoyi hvardiyi Ukrayiny. Visnyk ekonomiky transportu i promyslovosti. № 61. 230–240. https://doi.org/10.18664/338.47:338.45.v0i61.1278794.

Havrylyuk, I.YU., Matsʹko, O.Y., Dachkovsʹkyy, V.O. (2019) Kontseptualʹni osnovy upravlinnya potokamy v systemi lohistychnoho zabezpechennya Zbroynykh Syl Ukrayiny. Suchasni informatsiyni tekhnolohiyi u sferi bezpeky ta oborony. №1 (34). 37–44. https://doi.org/10.33099/2311-7249/2019-34-1-37-44

Pecina, M., Vlachová, H. (2010) Automated Support "Logassessrep". The Knowledge – Based Organization: The 16 th International Conference. Sibiu, Romania, 25-27 November.

Pecina, M., Dufek, R. (2016) Use of LOGFAS tools inlogistics planning in NATO. http://www.armyacademy.ro/reviste/rev2_2016/Pecina.pdf

Pecina, M., Husak, J. (2018) Application of the NewNato Logistics System. Land Forces AcademyReview. Sibiu. N 2. P. 121–127.

Szabados, J.J. (2018) A logisztikai információs rendszer szükségessége és fejlesztési lehetőségei a Magyar Honvédségben. HSz Logisztika. № 4. P.89–102. https://honvedelem.hu/files/files/111397/hsz_2018_4_beliv_089_102.pdf

Kress, M. (2016) Operational Logistics. The Art and Science of Sustaining Military Operations. Second Edition. Springer International Publishing Switzerland. https://www.springer.com/gp/book/9783319226736.

Stepanyuk, M.YU., Sinitsyn, I.P., Kotelya, O.V. (2018) Problema stvorennya informatsiynoyi systemy lohistykyv Zbroynykh Sylakh Ukrayiny, shcho vidpovidaye standartam NATO. Problemy prohramuvannya. № 4. 101–110.

Havrylyuk, I.YU., Matsʹko, O.Y., Dachkovsʹkyy, V.O. (2019) Kontseptualʹni osnovy upravlinnya potokamy v systemi lohistychnoho zabezpechennya Zbroynykh Syl Ukrayiny. Suchasni informatsiyni tekhnolohiyi u sferi bezpeky ta oborony. №1 (34). 37–44.

Bilous, M.V. Ryzho,v O.A., Shmatenko, O.P. (2020) Vyvchennya stanu hotovnosti zakladiv ta pidrozdiliv medychnoho postachannya Zbroynykh Syl Ukrayiny do vprovadzhennya informatsiynoyi systemy lohistyky. Farmatsevtychnyy zhurnal. № 4. 39-48.

Stoyanov, I.I. Interaktyvnyy posibnyk IBM i2 Analystʺs Notebook 9

Kyryeyeva, O. (2016) Vykorystannya alʹternatyvnykh analitychnykh instrumentiv u kryminalʹnomu analizi. Zbirnyk naukovykh pratsʹ Natsionalʹnoyi akademiyi Derzhavnoyi prykordonnoyi sluzhby Ukrayiny. Seriya: Viysʹkovi ta tekhnichni nauky. № 4(70). 64-76.

Tyshlek, D.P., Mazur, YU.V. (2017) Vykorystannya prohramnoho zabezpechennya IBM i2 analyst's notebook u analitychniy diyalʹnosti. Vykorystannya suchasnykh informatsiynykh tekhnolohiy diyalʹnosti natsionalʹnoyi politsiyi Ukrayiny: materialy vseukrayinsʹkoho nauk.-prakt. seminaru, m. Dnipro, 24 lystopada 2017 roku. Dnipro: DDUVS. 15-19.

Cenyk, V.V., Shyshko, V.Y., Maherovsʹka, T.V.(2018) Suchasni tekhnolohiyi analizu u diyalʹnosti pravookhoronnykh orhaniv. Informatsiyno-analitychne zabezpechennya diyalʹnosti pidrozdiliv kryminalʹnoyi politsiyi: zbirnyk naukovykh statey za materialamy dopovidey Vseukrayinsʹkoyi naukovo-praktychnoho seminaru 23 bereznya 2018 roku / uporyadnyky A.V. Bab'yak, V.V. Senyk, T. V. Maherovsʹka. Lʹviv: LʹvDUVS. 155-161.

Published
2021-07-01
How to Cite
Bilous, M. V. (2021). Possibilities of using analytical tools to support management decisions for the organization of medical supplies in the Armed Forces of Ukraine. Ukrainian Journal of Military Medicine, 2(2), 61-69. https://doi.org/10.46847/ujmm.2021.2(2)-061