REMOTE TRAINING: FEATURES AND ALGORITHM OF APPLICATION DURING CONTINUOUS PROFESSIONAL DEVELOPMENT OF MILITARY DOCTORS

  • O.V. Rudynskyi
  • N.D. Kozak
  • S.M. Chusta Ukrainian Military Medical Academy
Keywords: professional development of military doctors, distance learning

Abstract

Using the methods of theoretical analysis of scientific literature and legal documents, synthesis, comparison, generalization and prediction, the necessity and prospects of the use of distance learning (technologies of distance learning) in the system of  postgraduate education are substantiated, namely during retraining and professional development of  military medicine. The possible algorithm of functioning of the system of distance learning in the  course of continuous professional development of military doctors has been determined. It is  emphasized that the introduction of distance learning technology can achieve significant economic impact.

References

Ukaz Prezydenta Ukrainy vid 25.06.2013 № 344/2013 "Pro Pro Natsionalnu stratehiyu rozvytku osvity v Ukrayini na period do 2021 roku" [Presidential Decree № 344/2013 of 25.06.2013 "On the National Strategy for the Development of Education in Ukraine until 2021"] (n.d.). zakon.rada.gov.ua. Retrieved from https:// zakon.rada.gov.ua/laws/show/344/2013 [in Ukrainian].

Nakaz Ministerstva oborony Ukrainy vid 21.12.2015 № 744 " Pro zatverdzhennya Kontseptsiyi dystantsiynoho navchannya u Zbroynykh Sylakh Ukrayiny"" [Order of the Ministry ofDefense of Ukraine dated 21.12.2015 No. 744 "On approval of the Concept of distance learning in the Armed Forces ofUkraine"]. (n.d.). viti.edu.ua. Retrieved from http://www.viti.edu.ua/files/npb/dfn3.pdf [in Ukrainian].

Kerivni dokumenty [Guiding documents] (n.d.). adl.nuou.org.ua. Retrieved from http:// www.adl.nuou.org.ua/kerivni-dokumenti/ [in Ukrainian].

Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 28.03.2018 № 302 "Pro zatverdzhennia Polozhennia pro systemu bezperervnogo profesiinogo rozvytku fakhivtsiv u sferi okhorony zdorovia" [Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine of March 28, 2018 № 302 "On Approving the Regulation on the System of Continuous Professional Development of Healthcare Professionals"]. (n.d.). kmu.gov.ua. Retrieved from https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/pro- zatverdzhennya-polozhen [in Ukrainian].

Nakaz Ministerstva okhorony zdorovia Ukrainy vid 22.02.2019 № 446 "Deiaki pytannia bezperervnogo profesiinogo rozvytku likariv" [Order of the Ministry of Health of Ukraine of February 22, 2019 № 446 "Some issues ofcontinuous professional development of doctors"]. (n.d.). moz.gov.ua. Retrieved from https://moz.gov.ua/article/ministry- mandates/nakaz-moz-ukraini-vid-22022019—446- dejaki-pitannja-bezperervnogo-profesijnogo- rozvitku-likariv [in Ukrainian].

Changing Course: Ten Years of Tracking Online Education in the United States [Electronic resource] / Babson Survey Research Group. - Mode of access: http://www.onlinelearningsurvey.com/ reports/changingcourse.pdf

Instytut vyshchoyi osvity KNEU im. Vadyma Hetmana "Svitovyi dosvid orhanizatsii ta rozvytku universytetskoi systemy dystantsiynoho navchannia" [Institute of Higher Education KNEU them. Vadim Hetman "World Experience of Organization and Development of University Distance Learning System"]. (n.d.). kneu.edu.ua. Retrieved from https:/ /kneu.edu.ua/userfiles/education2_0/13- 4713_verstka(1).pdf[in Ukrainian].

30.3.2010 UAOfitsiynyi visnyk Yevropeyskoho Soyuzu S 83/1 "Konsolidovani versiyi dohovoru pro Yevropeyskyi Soyuz ta dohovoru pro funktsionuvannia Yevropeyskoho Soyuzu" (2010/S 83/01)" [Official Journal ofthe European Union C 83/1 "Consolidated version ofthe Treaty on European Union and the Treaty on the Functioning of the European Union" (2010 / C 83/01) "]. (n.d.). google.com/url?sa. Retrieved from https://www.google.com/url?sa=CaWiuKcDiBJeV [in Ukrainian].

Advanced Distributed Learning Working Group Fact Sheet. (n.d.). pfp-consortium.org Retrieved from: https://pfp-consortium.org^index.php/content/item/9-adl- fact-sheet [in Ukrainian].

Gogonyants S.Yu., Mykolaychuk R.A., Kucheriavy A.A., Datsenko I.P., Novikova I.V., Diba I.O., et.al. (2017). Orhanizatsiya ta vykorystannia tekhnolohiy dystantsiynoho navchannia u Zbroynykh Sylakh Ukrayiny [Organization and use of distance learning technologies in the Armed Forces ofUkraine]. Kyiv: NUOU ^еш I. Cherniachivskogo [in Ukrainian].

Skurinevskaya L.V., Kuznetsov I.B., Kiva V.Yu. (2019). Ekonomichnyi efekt vprovadzhennia tekhnolohii dystantsiynoho navchannya v osvitniy protses vyshchykh viyskovykh navchalnykh zakladiv

Zbroynykh Syl Ukrayiny [The economic effect of the introduction of distance learning technologies in the educational process of higher military educational institutions of the Armed Forces of Ukraine]. Proceedings from MIIM 2019: II Mizhnarodna naukovo-praktychna konferentsiia «Problemy vprovadzhennia dustantsiinogo navthannia v osvitnomu protsesi vyshchuch viiskovych navchalnych zakladiv ta mozhlyvi shlizchy yikh vyrishennia» - The second International Scientific and Practical Conference «Challenges of adl implementation in the educational process of higher military educational institutions and possible ways oftheir solution». (pp. 173-176). Kyiv: NUOU тет I. Cherniachivskogo [in Ukrainian].

Published
2019-12-26
How to Cite
Rudynskyi, O., Kozak, N., & Chusta, S. (2019). REMOTE TRAINING: FEATURES AND ALGORITHM OF APPLICATION DURING CONTINUOUS PROFESSIONAL DEVELOPMENT OF MILITARY DOCTORS. Ukrainian Journal of Military Medicine, 19(4), 37-44. Retrieved from https://ujmm.org.ua/index.php/journal/article/view/24