Standardization of medical support in the armed forces of NATO member states

Keywords: standardization, medical support, standardization of medical support, standard of medical care

Abstract

The purpose is to study of the standardization of medical care in the armed forces of the North Atlantic Treaty Organization (NATO) member states to use the results obtained in developing the system of military medical standards of the Armed Forces (AF) of Ukraine and other components of the Defense Forces.

Materials and methods. Guidelines (doctrinal) documents on the organization and standardization of medical support for the armed forces of NATO member states, as well as information and reference materials, monographs and scientific articles on standardization in NATO were used. The object of the study is the standardization of medical support in the armed forces of NATO member states. The subject of the study is the system of military medical standards of the armed forces of NATO member states. Research methods: bibliographic, analytical, systematic approach, generalization, prognostic.

Results. The organization and order of standardization in NATO have been studied, the content and requirements of the governing (doctrinal) documents that define the system of military medical standards in the armed forces of NATO member states have been studied. The most important NATO standards for medical care are highlighted. The role and importance of military medical standards for ensuring the compatibility and coherence of the actions of medical personnel, continuity in the provision of medical care to the wounded at different levels of medical support and its proper quality during the joint performance of tasks by NATO multinational forces are analyzed and evaluated.

Conclusions. It is established that in accordance with modern challenges and threats, standardization in NATO is in a state of rapid and dynamic development, which is confirmed by the development and implementation of new and constant updating of existing standards. Adherence to standards has been shown to be quite different in NATO member states, ranging from 1% to 90%. It is argued that the further development of the medical system of the Armed Forces of Ukraine and other components of the Defense Forces should be carried out by developing its own system of military medical standards and implementing NATO medical standards in military medical services.

Author Biographies

V. G. Livinskiy, Ukrainian Military Medical Academy

candidate of medical sciences, Research Institute of Military Medicine of the Ukrainian Military Medical Academy, leading researcher of the research department of medical standardization and metrological support

V. O. Zhakhovskyi, Ukrainian Military Medical Academy

candidate of science in public administration, associate professor, Research Institute of Military Medicine of the Ukrainian Military Medical Academy, leading researcher of research department of medical support organization

A. V. Shvets, Ukrainian Military Medical Academy

Сol. MS, MD, DSc, Professor, Deputy chief for science of Ukrainian Military Medical Academy

O. M. Ivanko, Ukrainian Military Medical Academy

Lt Col MS, MD, associate professor,  Head of the Research Institute of Military Medicine of the Ukrainian Military Medical Academy

References

Dovidnyk NATO. Upravlinnia informatsii ta presy NATO – 1110. Brussels, Belgium : NATO Public Diplomacy Division, 2006. – 386 s. – ISBN 92-845-0184-9 / Elektronnyi resurs. Rezhym dostupu: http://www.nato.int/docu/handbook/2006/hb-ukr-2006.pdf. Zniato 04.01.2022.

Dzvinchuka, D.I. (2012) Pivnichnoatlantychnyi alians: istoriia, funktsii, struktura, vidnosyny z Ukrainoiu : monohrafiia. Ivano-Frankivsk : Misto NV.

Orhanizatsiia Pivnichnoatlantychnoho dohovoru. Material z Vikipedii. Elektronnyi resurs. Rezhym dostupu: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%90%D0%A2%D0%9E. Zniato 04.01.2022.

Spravochnyk po tуlovomu obespechenyiu NATO (2012). Upravlenye oboronnoi polytyky y planyrovanyia shtab-kvartyra NATO 1110. Briussel BELHYIa. 256. https://www.nato.int/nato_static_fl2014/assets/pdf/pdf_2016_03/20160303_2012-logistics_hndbk-ru.pdf.

Allied publication (NATO) AAP-42, entitled «NATO Glossary of standardization terms and definitions» (Slovnyk terminiv ta vyznachen standartyzatsii NATO).

NATO document C-M(2010)0063 of the 22nd June 2010, entitled “NATO Standardization Policy” (Polityka standartyzatsii NATO).

Lam, D. (2001). International military medical standardization – status and prospects. The Impact of NATO/Multinational Military Missions on Health Care Management: RTO meeting proceedings. Neuilly: RTO. 97-105.

Vozniak, S.M., Ivashchenko, A.M., Penkovskyi, V.I. (2016). Polityka standartyzatsii Pivnichnoatlantychnoho Aliansu. Zbirnyk naukovykh prats Tsentru voienno-stratehichnykh doslidzhen Natsionalnoho universytetu oborony Ukrainy imeni Ivana Cherniakhivskoho. DOI: https://doi.org/10.33099/2304-2745/2016-2-57/74-79.

Khyzhniak, V.V. (2005). Problemy vprovadzhennia v Ukraini viiskovoi systemy standartyzatsii NATO. Systemy ozbroiennia i viiskova tekhnika. (2). Elektronnyi resurs. Rezhym dostupu: https: www.hups.mil.gov.ua › periodic-app › author. Zniato: 09.01.2022.

EAPC(NCS)D(2009)0002, Charter of the NATO Standardization Organisation. (Statut orhanizatsii NATO zi standartyzatsii).

ААР-3. Production, maintenance and management of NATO standardization documents (Protsedury rozrobky, pidhotovky, vydannia ta onovlennia Uhod zi standartyzatsii NATO) – November, 2010. – 93 р.

Viiskovyi standart 01.001.000 (Vydannia 2): Viiskova systema standartyzatsii. Standartyzatsiia ta polityka Ministerstva oborony Ukrainy v haluzi standartyzatsii. – VST 01.001.000 – 2000 (02). – 2000. – 21 s.

Указ Президента України від 17 вересня 2021 року № 473 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 20 серпня 2021 року «Про Стратегічний оборонний бюлетень України».

Nakaz Ministerstva oborony Ukrainy vid 27.12.2006 r. № 752 «Pro zatverdzhennia Polozhennia pro standartyzatsiiu u voiennii sferi».

Nakaz Ministerstva oborony Ukrainy vid 26.12.2019 r. № 670 «Pro zabezpechennia funktsionuvannia systemy viiskovoi standartyzatsii».

Nakaz Ministerstva oborony Ukrainy vid 24.02.2020 r. № 56 «Pro pytannia viiskovoi standartyzatsii».

Nakaz Heneralnoho shtabu Zbroinykh Syl Ukrainy vid 22.10.2012 r. № 220 «Pro zatverdzhennia Systemy operatyvnykh standartiv Zbroinykh Syl Ukrainy (Systemy dokumentiv z pytan upravlinnia, zastosuvannia, pidhotovky ta zabezpechennia)».

Povnistiu rozrobyly standarty NATO, teper rishennia za Aliansom – holovnokomanduvach ZSU / Elektronnyi resurs. Rezhym dostupu: https://www.radiosvoboda.org/a/news-zaluzhnyi-ukraina-nato/31478997.html. Zniato: 29.04.2022.

Mukosyi, S.V. (2022). O vnedrenyy standartov NATO. Elektronnyi resurs. Rezhym dostupu: https://defence-ua.com/index.php/statti/296-sergej-mukosij-segodnya-ministerstvo¬oborony-yavlyaetsya-lokomotivom-sredi-vsekhorganov-vlasti-po-vnedreniyu-standartov-nato. Zniato 09.01.2022.

Sokhin, А. (2001) Unified principles, requirements and standards of armed forces medical support. The Impact of NATO. Multinational Military Missions on Health Care Management: RTO meeting proceedings. Neuilly: RTO..

Savytskyi, V.L., Vlasenko, O.M., Stryzhenko V.I., Bulakh, O.Iu. (2014). Systema medychnoho zabezpechennia viisk (syl) – skladova zahalnoderzhavnoi polityky okhorony zdorovia hromadian Ukrainy. Nauka i oborona.(2).

Sokhin, O.O., Rychka, O.V., Bulakh, O.Iu. (2006). Orhanizatsiia medychnoho zabezpechennia zbroinykh syl krain NATO : Navchalnyi posibnyk. K.

Sokhin, O.O., Rychka, O.V., Khalik, S.V. (2005). Viiskovo-medychna standartyzatsiia v NATO. Suchasni aspekty viiskovoi medytsyny: zb. nauk. pr. HVKH MO Ukrainy. (10).

Sokhin, O.O., Rychka, O.V. (2003). Viiskovo-medychna systema US Army: pohliad kriz pryzmu reform. Nauka i oborona. № 2. 28-33.

Mykyta, O.O. (2016). Naukove obgruntuvannia standartyzatsii medychnoho zabezpechennia Zbroinykh Syl Ukrainy v umovakh antyterorystychnoi operatsii : Dysertatsiia na zdobuttia naukovoho stupenia kandydata medychnykh nauk. Spetsialnist: 14.02.03 – Sotsialna medytsyna

Bakai, A.Ie. (2017). Praktyky medychnoho zabezpechennia NATO: zavantazhennia v Ukraini. Investytsii: praktyka ta dosvid : nauk.-prakt. zhurn. Chornomor. derzh. un-tu im. Petra Mohyly. Kyiv: TOV «DKS Tsentr». 6. 98-103.

Zhakhovskyi, V.O., Livinskyi ,V.G., Kudrenko, M.V., Melnyk, I.P. (2015). Voienno-medychna doktryna Ukrainy yak osnova systemy viiskovo-medychnykh standartiv. Naukovo-praktychnyi zhurnal «Ekonomika i pravo okhorony zdorovia». 1 (1). 70-75.

NATO Principles and Policies of Medical Support : MC 0326/4. 2018. 26.

Allied joint doctrine for medical support. Edition С. Version 1 : NATO standard AJP–4.10(С). 2019. 170.

AJP-01. ALLIED JOINT DOCTRINE https://www.cmdrcoe.org/download.cgf.php?id=13

AJP-4. Allied Joint Doctrine for Logistics https://standards.globalspec.com/std/13429564/AJP-4 .

AJMedP-1. Allied Joint Medical Planning Doctrine https://www.coemed.org/files/stanags/02_AJMEDP/AJMedP-1_EDA_V1_E_2542.pdf

AJMedP-2. ALLIED JOINT MEDICAL DOCTRINE FOR MEDICAL EVACUATION https://www.coemed.org/files/stanags/02_AJMEDP/AJMedP-2_EDA_V1_E_2546.pdf

AJMedP-3. ALLIED JOINT MEDICAL DOCTRINE FOR MEDICAL INTELLIGENCE https://www.coemed.org/files/stanags/02_AJMEDP/AJMedP-3_EDA_V2_E_(1)_2547.pdf

AJMedP-4. ALLIED JOINT MEDICAL FORCE HEALTH PROTECTION DOCTRINE https://www.coemed.org/files/stanags/02_AJMEDP/AJMedP-4_EDA_V1_E_2561.pdf

AJMedP-5. ALLIED JOINT DOCTRINE FOR MEDICAL COMMUNICATIONS AND INFORMATION SYSTEMS (MedCIS) https://www.coemed.org/files/stanags/02_AJMEDP/AJMedP-5_EDA_V1_E_2562.pdf .

AJMedP-6. ALLIED JOINT CIVIL-MILITARY MEDICAL INTERFACE DOCTRINE https://www.coemed.org/files/stanags/02_AJMEDP/AJMedP-6_EDA_V1_E_2563.pdf

AJMedP-7. ALLIED JOINT MEDICAL DOCTRINE FOR SUPPORT TO CHEMICAL, BIOLOGICAL, RADIOLOGICAL, AND NUCLEAR (CBRN) DEFENSIVE OPERATIONS https://www.coemed.org/files/stanags/02_AJMEDP/AJMedP-7_EDA_V1_E_2596.pdf

AJMedP-8. ALLIED JOINT MEDICAL DOCTRINE FOR MILITARY HEALTH CARE (MHC) https://www.coemed.org/files/stanags/02_AJMEDP/AJMedP-8_EDA_V1_E_2598.pdf

AJMedP-9. MULTINATIONAL MEDICAL SUPPORT https://www.coemed.org/files/stanags/02_AJMEDP/AJMedP-9_EDA_V1_E_6505.pdf

Informatsiinyi material shchodo zaprovadzhennia standartiv ta kerivnykh dokumentiv NATO https://www.mil.gov.ua/diyalnist/vprovadzhennya-standartiv-ta-inshih-kerivnih-dokumentiv-nato.html

Zakon Ukrainy vid 19.11.1992 roku № 2801-KhII «Osnovy zakonodavstva Ukrainy pro okhoronu zdorovia». Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy (VVR), 1993, № 4, st. 19.

Published
2022-06-30
How to Cite
Livinskiy, V. G., Zhakhovskyi, V. O., Shvets, A. V., & Ivanko, O. M. (2022). Standardization of medical support in the armed forces of NATO member states. Ukrainian Journal of Military Medicine, 3(2), 5-18. https://doi.org/10.46847/ujmm.2022.2(3)-005
Section
Organization of military health care

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>