Organizational and pharmacoeconomic aspects of medicament supply of military servicemen with erosive GERD during Martial law

Keywords: gastroesophageal reflux disease, erosions, pharmacoeconomic analysis, budget impact, servicemen

Abstract

s

Author Biographies

G. V. Osyodlo, Ukrainian Military Medical Academy

Col. MS, MD DSc, Professor, Head of the Department of Military Therapy of the Ukrainian Military Medical Academy

O. P. Shmatenko, Ukrainian Military Medical Academy

Col. MS, DPharmSc, Professor, Head of the Department of Military Pharmacy, Ukrainian Military Medical Academy

G. Z. Moroz, Ukrainian Military Medical Academy

MD, professor, Professor of the department of Military General Practice and Family Medicine  of  the  Ukrainian  Military  Medical  Academy

T. M. Ostaschenko, Medical Forces Command of the Armed Forces of Ukraine

Major general MS, Commander of the Medical Forces of the Armed Forces of Ukraine

M. M. Seliuk, Ukrainian Military Medical Academy

Candidate of Medical Sciences, Docent, Professor of the Department of Military Therapy, Ukrainian Military Medical Academy

V. V. Osyodlo, Ukrainian Military Medical Academy

Candidate of Pharmaceutical Sciences,   Associate Professor of Department of Military Pharmacy, Ukrainian Military Medical Academy

References

Osodlo, H. V., Shchukin, Yu.A (2010). Epidemiolohichni ta klinichni aspekty hastroezofahealnoi refliuksnoi khvoroby u riznykh katehorii viiskovosluzhbovtsiv. Problemy viiskovoi okhorony zdorovia: zb. nauk. prats UVMA. 27. 146-148.

Osodlo, H.V., Shevaha, I.M. (2015). Osoblyvosti perebihu ta likuvannia kyslotozalezhnykh zakhvoriuvan v uchasnykiv ATO. Zdorovia Ukrainy. 23 (372). 42-43.

Tkach, S. M., Perederyi, V. H. (2010). Sovremennyie i perspektyvnyie podkhody k vedeniiu bolnykh gastroezofahealnoi refliuksnoi bolezniu, osnovannee na dannykh dokazatelnoi medytsyny. Suchasna hastroenterolohiia. 6 (56). 96–107.

Shmatenko, O. P., Osodlo, H. V., Osodlo, V. V., Kazmirchuk, A. P., Voloshyn, V.O. (2018). Farmakoekonomichnyi analiz medykamentoznoho zabezpechennia viiskovosluzhbovtsiv z riznymy formamy hastroezofahalnoi refliuksnoi khvoroby. Viiskova medytsyna Ukrainy. 18(4).. 81–87.

Fass, R., Shapiro, M., Dekel, R. (2005). Systematic review: proton–pump inhibitor failure in gastrooesophageal reflux disease – where next? Aliment. Pharmacol. Ther. 22. 79–94.

Khan, M. et al. (2007). Medical treatments in the short term management of reflux oesophagitis. Cochrane Database Syst. Rev. CD003244.

Kirchheiner, J. et al. (2009). Relative potency of proton pump inhibitors comparison of effects on intragastric pH. Eur. J. Clin. Pharmacol. 65 (1). 19–31.

Published
2022-07-02
How to Cite
Osyodlo, G. V., Shmatenko, O. P., Moroz, G. Z., Ostaschenko, T. M., Seliuk, M. M., & Osyodlo, V. V. (2022). Organizational and pharmacoeconomic aspects of medicament supply of military servicemen with erosive GERD during Martial law. Ukrainian Journal of Military Medicine, 3(2), 113-119. https://doi.org/10.46847/ujmm.2022.2(3)-113
Section
Current aspects of diagnosis and treatment

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>