CHARACTERISTICS STRUCTURING AND CONSEQUENCES OF BATTLE TRAUMA OF ARMED FORCES MEMBERS

  • V.O. Tarasenko
  • O.F. Кuchmistova
  • A.N. Solomennyi
  • O.V. Pidlisnyi
Keywords: weapon, firearms, wounds, traumas, medical losses, armed forces personnel

Abstract

Over the past seven centuries, armament underwent though numerous disruptive innovations. Medical losses structure and volumes gradually changed from the first (firearms) weapon to highpowered weapon and NBC munitions. Literature searches showed specialists repeated attempts to examine the experience during wars and military conflicts, to structure the nature and possible consequences of military wound (battle trauma). Consolidation of this information will allow not only to optimize medical support system, but also to point the translational and experimental researches specifically on pharmaceuticals to cure wound process
of armed forces personnel.

References

1. Badiuk M.I., Sereda I.K., Mykyta O.O. [et al.] (2016). Optymizatsiya medychnoi dopomohy u viiskovykh pidrozdilakh i chastynakh taktychnoho rivnya Zbroinykh Syl Ukrainy u suchasnykh umovakh. Ukraina. Zdorovia natsii 4/1(41), 13–18 (in Ukrainian). [Бадюк М.І., Середа І.К., Микита О.О. та ін. Оптимізація медичної допомоги у військових підрозділах і частинах тактичного рівня Збройних Сил України у сучасних умовах. Україна. Здоров’я нації, 4/1(41), 13–18].
2. Bіlyy V.Ya., Verba А.V. & Zhаkhоvskiy V.О. (2016). Evolyutsiya poglyadiv ta rozvytok systemy likuvalnoevakuatsiynogo zabezpechennya viysk – uroki dlya Zbroynykh Syl Ukrainy. Meduchne zabezpechennya antyterorystychnoyi оperatsii: naukovo-оrganizatsiyni ta medyko-sotsialni аspekty: Zbirnyk naukovykh prats. Кyiv: DP «NVTS» Priorytety», 2016. 60–76 (in Ukrainian). [Білий В.Я., Верба А.В. & Жаховський В.О. (2016). Еволюція поглядів та розвиток системи лікувально-евакуаційного забезпечення військ – уроки для Збройних Сил України. Медичне забезпечення антитерористичної операції: науково-організаційні та медикосоціальні аспекти: Збірник наукових праць. Київ: ДП «НВЦ» Пріоритети», 2016. 60–76].
3. Brown K.V., Guthrie H.C., Ramasamy A. [et al.] (2012). Modern military surgery: lessons from Iraq and Afghanistan. J Bone Joint Surg Br. 2012. 94 (4). 536-43.
4. Voyenno-polova khirurgiya / Za red. prof. Zarutskogo Ya.L. & prof. Bilogo V.Ya.: pidruchnyk. Кyiv : Feniks, 2018. 544 s. (in Ukrainian). [Воєнно-польова хірургія / За ред. проф. Заруцького Я.Л. & проф. Білого В.Я. : підручник. Київ : Фенікс, 2018. 544 с.]
5. Ghayda І.M. (2018). Medyko-sotsialne obgruntuvannya udosconalennya systemu meduchnoi reabilitatsii viyskovosluzhbovtsiv na regionalnomu rivni: Dysertatsiya… kandydata medychnykh nayk. Kyiv, 2018 (in Ukrainian). [Гайда І.М. (2018). Медико-соціальне обґрунтування удосконалення системи медичної реабілітації військовослужбовців на регіональному рівні: Дис… кандидата медичних наук. Київ, 2018].
6. Ghayda І., Badiuk М. & Sushko І. (2018). Оsoblyvosti struktury ta perebigy suchasnoi boyovoi travmy u viiskovosluzhbovtsiv Zbroinykh Syl Ukrainy. Patologia.
Zaporizhzhya, 2018. 15/1(42). 73-76 (in Ukrainian). [Гайда І., Бадюк М. & Сушко І. (2018). Особливості структури та перебігу сучасної бойової травми у військовослужбовців Збройних Сил України. Патологія. Запоріжжя, 2018. 15/1(42). 73-76].
7. Guriev S., Tanasienko Р., Guseletova N. & Mostipan O. (2014). Analiz medyko-sanitarnykh naslidkiv viiskovykh dii pid chas provedennia suchasnykh ontrterorystychnykh operatsii. Ekstrena medytsyna vid nauky do praktyky, 4, 3–8. (in Ukrainian). [Гурієв С., Танасієнко П., Гузелєтова Н. & Мостіпан О. (2014). Аналіз медико-санітарних наслідків військових дій під час проведення сучасних контртерористичних операцій. Екстрена медицина від науки до
практики, 2014. 4. 3-8].
8. Dadaev А.Ya., Maslyakov V.V., Kindarov Z.B., Barsukov V.G. [i dr.] (2019). Meditsynskie aspekty lecheniya ognestrelnykh i pulevukh raneniy grazhdanskikh lits vо vremya voopuzhonnogo lokalnogo konflikta. Vestnik meditsynskogo instituta «Reaviz» (reabilitatsiya, vrach i zdorovie). 2019. 2(38). 92-98 (in Russian). [Дадаев А.Я., Масляков В.В., Киндаров З.Б., Барсуков В.Г. [и др.] (2019). Медицннские аспекты лечения огнестрельных и пулевых ранений гражданских лиц во время вооруженного локального конфликта. Вестник медицинского института «Реавиз» (реабилитация, врач и здоровье). 2019. 2(38). 92-98].
9. Devyatkin А.А., Supilnikov А.А., Gulenko О.N. & Pavlova О.N. (2016) Morfologicheskie i fiziologicheskie aspekty techeniya ranevogo protsessa. Мeditsynskiy vestnik 2016. 23. 144-151 (in Russian). [Девяткин А.А., Супильников А.А., Гуленко О.Н. & Павлова О.Н. (2016) Морфологические и физиологические аспекты течения раневого процесса. Медицинский вестник 2016. 23. 144-151].
10. Diagnostika posttravmaticheskogo stressovogo rastroystva (PТSR): Tsentr spetsialnykh issledovaniy i ekspertiz, Moslva // Rezhym dostupu: https://www.psy-expert.ru/ диагностика-птср/ (data zvernennya: 20.12.2018) (in Russian). [Диагностика посттравматического стрессового расстройства (ПТСР) : Центр специальных исследований и экспертиз, Москва // Режим доступу: https://www.psy-expert.ru/ диагностика-птср/ (дата звернення: 20.12.2018)].
11. Donbas і Кrym – tsina povernennya: monografiya / Za zag. red. V.P. Ghorbulina, О.S. Vlasyuka, Е.М. Libanovoi & О.М. Lyashenko. Кyiv: NІSD 2015. 474 s. (in Ukrainian). [Донбас і Крим – ціна повернення: монографія / за заг. ред. В.П. Горбуліна, О.С. Власюка, Е.М. Лібанової & О.М. Ляшенко. Київ: НІСД 2015. 474 с.].
12. Кіkh А.Yu., Yalovenko V.А., Bezpalenko А.А. & Аndronov Ya.V. (2018). Dosvid vykorystannya providnykovoi anestezii pry nadanni travmatologichnoi dopomogy
viiskovosluzhbovtsyam z vognepalnymy poranennyamy kistok. Viyskova medytsyna Ukrainy. 2018. 1/18. 40-43 (in Ukrainian). [Кіх А.Ю., Яловенко В.А., Беспаленко А.А. & Андронов Я.В. (2018). Досвід використання провідникової анестезії при наданні травматологічної допомоги військовослужбовцям з
вогнепальними пораненнями кісток. Військова медицина України. 2018. 1/18. 40-43].
13. Кокun О.М., Аgayev N.А., Pishko І.О. & Lozinska N.S. (2015). Оsnovy psikhologichnoi dopomogy viiskovosluzhbovtsyam v umovakh boyovykh diy:
Меtodychnyy posibnyk. Кyiv : NDTS GP ZSU, 2015. 170 s. (in Ukrainian). [Кокун О.М., Агаєв Н.А., Пішко І.О. & Лозінська Н.С. (2015). Основи психологічної допомоги військовослужбовцям в умовах бойових дій : Методичний посібник. Київ : НДЦ ГП ЗСУ, 2015. 170 с.].
14. Коtenko P.К., Pak R.V. & Golovinova V.Yu. (2014). Dvizhenie legkoranennykh i legkobolnykh v voennykh gospitalyakh v khode operatsii po pninyzhdeniyu Respubliki Gruziua k miry (аvgust 2008 g.). Voenno-meditsinskiy zhurnal. 2014. 335/9. 14–19 (in Russian). [Котенко П.К., Пак Р.В. & Головинова В.Ю. (2014). Движение легкораненых и легкобольных в военных госпиталях в ходе операции по принуждению Республики Грузия к миру (август 2008 г.). Военно-медицинский журнал. 2014. 335/9. 14–19].
15. Laver О. & Matyashovska B. (2019) Lyudski vtraty ukrainskoi derzhavy u viinakh і konfliktakh ХХІ stolittya. Zbirnyk naukovykh prats. 2019. 1 (22). 66-86 (in Ukrainian). [Лавер О. & Матяшовська Б. (2019) Людські втрати української держави у війнах і конфліктах ХХІ століття. Збірник наукових праць. 2019. 1 (22). 66-86].
16. Lisun D.M. (2019). Poshkodzhennya kintsivok vnaslidok suchasnykh boyovykh diy: kliniko-epidemiologichnyy analiz. Dysertatsiya… kandydata medychnykh nayk. Кyiv, 2019. 152 s. (in Ukrainian). [Лісун Д.М. Пошкодження кінцівок внаслідок сучасних бойових дій: клініко-епідеміологічний аналіз: Дис… канд. мед. наук. Київ, 2019. 152 с.]
17. Lozinska N.S. (2018). Psikhotravma yak naslidok travmatychnogo stressu v riznykh napryamkakh suchasnoi psykhologii. Vistnyk Natsionalnogo universytetu оborony Ukrainy. 2018. 2 (50). 65-73 (in Ukrainian). [Лозінська Н.С. (2018). Психотравма як наслідок травматичного стресу в різних напрямках сучасної психології. Вісник Національного університету оборони. 2018. України. 2 (50). 65-73].
18. Maydanyuk V.P. (2015). Analiz efektyvnosti funktsionuvannia mobilnykh likarsko-sestrynskykh bryhad VMKTS Pivdennoho rehionu v ATO (in Ukrainian). [Майданюк В.П. Аналіз ефективності функціонування мобільних лікарсько-сестринських бригад ВМКТС Південного регіону в АТО. Proceedings of the Scientific and Practical Conference. Кyiv: HVKH].
19. Маslyakov V.V., Barsukov V.G. & Uskov А.V. (2016) Rezultaty оkazaniya meditsynskoi pomoshchi grazhdanskomu naseleniyu s оgnestrelnymi raneniyami shei v usloviakh lokalnogo voennogo konflikta. Меditsyna v Кuzbasse. 2016. 4. 24-30 (in Russian). [Масляков В.В., Барсуков В.Г. & Усков А.В. (2016) Результаты
оказания медицинской помощи гражданскому населению с огнестрельными ранениями шеи в условиях локального военного конфликта. Медицина в Кузбассе. 2016. 4. 24-30].
20. Popivanov G., Mutafchiyski V.M., Belokonski E.L. [et al.] (2014). A modern combat trauma. GJ R Army Med Corps. 2014. 160 (1). 52-55.
21. Stasyuk V.V. & Bocharov М.М. (2019). Аnaliz pidkhodiv dо prognozuvannya psykhogennykh vtrat viisk (syl) v boyovykh umovakh: struktura chynnykiv. Modern Information Technologies in the Sphere of Security and Defence 2019. 1/34. 13-18 Ukrainian). [Стасюк В.В. & Бочаров М.М. (2019). Аналіз підходів до прогнозування психогенних втрат військ (сил) в бойових умовах: структура чинників. Modern Information Technologies in the Sphere of Security and Defence.2019. 1/34. 13-18. doi:10.33099/2311-7249/2019-34-1-13-18].
22. Trykhlib V.І., Duda О.К., Маydanyuk V.P. & Тkachuk S.І. (2015). Struktura boyovoi travmy zalezhno vid kharakteru urazhuvalnykh faktoriv pid chas deyakykh lokalnykh viyn, vuyskovykh konfkiktiv (оglyad literatury). Semeynaya medytsyna. 2015. 4. 63-70 (in Ukrainian). [Трихліб В.І., Дуда О.К., Майданюк В.П. & Ткачук С.І. (2015). Структура бойової травми залежно від характеру уражувальних факторів під час деяких локальних війн, військових конфліктів (огляд літератури). Семейная медицина. 2015. 4. 63-70].
23. Тrutyak І., Gayda І., Bogdan І. [ta in.] (2015). Оsobennosti suchasnoi boyovoi khіrurgichnoi travmy. Праці НТШ. Медичні науки. 2015. XLI. 109–116 (in Ukrainian). [Трутяк І., Гайда І., Богдан І. [та ін.] (2015). Особливості сучасної бойової хірургічної травми. Праці НТШ. Медичні науки. 2015. 109-116].
24. Khоmenko І.P., Коrol S.О., Маtviychuk B.V. [ta in.] (2019). Suchasni likuvalno-еvakuatsiyni аspekty nadannya travmatologichnoi dopomogy poranenym z vognepalnymy ushkodzhennyamy gomilki nа rіvnyakh меdychnogo zаbezpechennya. Svit меdytsyny tа biologii. 2019. 3/69. 168-173 (in Ukrainian). [Хоменко І.П., Король С.О., Матвійчук Б.В. та ін. (2019). Сучасні лікувально-евакуаційні аспекти надання травматологічної допомоги пораненим з вогнепальними ушкодженнями гомілки на рівнях медичного забезпечення. Світ медицини та біології. 2019. 3/69. 168-173].
25. Hughes Maria A. (2016). Wound infection: a knowledge deficit that needs addressing British Journal of Nursing. 2016. 25. 46-51.
26. Chaplyk V.V. & Оliynyk P.V. (2015). Nevidkladna viyskova khirurgiya: pidruchnyk. Кyiv: Mystetska аgentsiya «Nash format», 2015 (in Ukrainian). [Чаплик В.В. & Олійник П.В. (2015). Невідкладна військова хірургія
Published
2019-12-25
How to Cite
Tarasenko, V., КuchmistovaO., Solomennyi, A., & Pidlisnyi, O. (2019). CHARACTERISTICS STRUCTURING AND CONSEQUENCES OF BATTLE TRAUMA OF ARMED FORCES MEMBERS. Ukrainian Journal of Military Medicine, 19(4), 111-117. Retrieved from https://ujmm.org.ua/index.php/journal/article/view/41