The role and significance of medical evacuation in the system of medical evacuation measures of medical support of the AF of Ukraine during ATO/JFO

Keywords: medical support, medical assistance, medical evacuation

Abstract

The purpose of the work is analysis and generalization of the experience of organizing and conducting medical evacuation of wounded, injured, injured and sick (wounded) military personnel in the system of medical evacuation measures for medical support of the Armed Forces of Ukraine during the anti-terrorist operation and the operation of the Joint Forces (ATO/JFO).

Materials and methods. Guidance documents on the medical support of the Armed Forces of Ukraine and the conduct of medical evacuation, periodic military medical publications, materials of scientific and practical conferences and annual fees of the senior staff of the medical service of the Armed Forces of Ukraine were used. Research methods: historical, bibliographic, systems approach, statistical, analytical, generalization.

Results. The article discusses the organization and analyzes the experience of medical evacuation of wounded soldiers in the medical support system of the Armed Forces of Ukraine during the ATO/JFO. Quantitative indicators of the medical evacuation of the wounded by years and types of its conduct (advanced, tactical, strategic) are given. A comparative analysis of the use of different types of transport (aviation, road, rail), depending on the types of medical evacuation. Attention is focused on the need for wider use of aviation and railway transport for tactical and strategic medical evacuation.

Conclusions. Medical evacuation is an important element in the system of medical evacuation measures for medical support of the Armed Forces of Ukraine, due to which one of the main principles of medical support is implemented - the timely provision of medical care. The effectiveness of medical evacuation depends on the availability of a sufficient number of appropriate evacuation and transport units and ambulance vehicles, as well as the proper organization of their work. The experience of medical evacuation during ATO/JFO confirms that each stage of medical evacuation has its own peculiarities, which, accordingly, creates the need for different types of sanitary vehicles for its implementation.

References

Nakaz Heneralnoho shtabu Zbroinykh Syl Ukrainy vid 02.03.2016 roku № 90 «Pro zatverdzhennia Tymchasovoi nastanovy z medychnoi evakuatsii poranenykh i khvorykh u Zbroinykh Sylakh Ukrainy na osoblyvyi period» [Order of the General Staff of the Armed Forces of Ukraine dated 02.03.2016 № 90 «On approval of the Provisional Instruction on medical evacuation of the wounded and sick in the Armed Forces of Ukraine for a special period»].

Nakaz Heneralnoho shtabu Zbroinykh Syl Ukrainy vid 09.07.2018 roku № 258 «Pro zatverdzhennia Kerivnytstva z medychnoi evakuatsii u Zbroinykh Sylakh Ukrainy» [Order of the General Staff of the Armed Forces of Ukraine dated 9.07.2018 № 258 «On approval of the Manual on medical evacuation in the Armed Forces of Ukraine»].

Zhakhovskyi, V.O. Livinskyi, V.G. (2016). Rol ta znachennia medychnoi evakuatsii v systemi likuvalno-evakuatsiinykh zakhodiv Viyskova medicina Ukrainy. 16 (2). P. 28-36. [The role and significance of medical evacuation in the system of medical and evacuation measures]. Military Medicine of Ukraine. 2 (16). P. 28-36.

Halushka, A.M. Evoliutsiia orhaniv upravlinnia i koordynatsii medychnoi evakuatsii poranenykh i khvorykh / A.M. Halushka, A.P. Kazmirchuk, O.M. Vlasenko, V.I. Stryzhenko, O.Iu. Bulakh // Viyskova medicina Ukrainy. – Tom 16 – 4.2016 – S. 21-28. [Galushka A.N. Evolution of management and coordination of medical evacuation of the wounded and sick / А.N. Galushka, А.P. Kazmirchuk, O.N. Vlasenko, V.I. Strizhenko, O.Yu. Bulakh // Military Medicine of Ukraine. – Volume 16 – 4.2016 – P. 21-28].

Stryzhenko, V.I. Istorychnyi ohliad evoliutsii zastosuvannia zaliznychnykh transportnykh zasobiv dlia evakuatsii poranenykh i khvorykh / V.I. Stryzhenko, O.Iu. Bulakh, P.V. Matsera, O.O. Liashenko // Viyskova medycina Ukrainy. – Tom 17 – 1.2017 – S. 13-17. [Strizhenko V.I. Historical review of the evolution of the use of railway vehicles for the evacuation of the wounded and sick / V.I. Strizhenko, O.Yu. Bulakh, P.V. Matsera, О.A. Lyashenko // Military Medicine of Ukraine. – Volume 17 - 1.2017 – P. 13-17].

Zhakhovskyi, V.O. Vykorystannia zaliznychnoho transportu dlia medychnoi evakuatsii poranenykh i khvorykh viiskovosluzhbovtsiv / V.O. Zhakhovskyi, V.G. Livinskyi // Zbirnyk naukovykh prats Natsionalnoho VMKTs «GVKH» Suchasni aspekty viyskovoi mediciny – K.2017. – Vypusk 24. S. 3-17. [Zhakhovskyi V.A. The use of railway transport for the medical evacuation of wounded and sick servicemen / V.A. Zhakhovskyi, V.G. Livinsky // Collection of scientific works of the National VMCC «GVKG» Modern aspects of military medicine - K.2017. – Issue 24. P. 3-17].

Korol, S.O. Osoblyvosti medychnoi evakuatsii poranenykh z vohnepalnymy ta minno-vybukhovymy poranenniamy stopy pid chas antyterorystychnoi operatsii (ATO) // Viyskova medicina Ukrainy. – Tom 15 – 3.2015 – S. 37-41. [Korol S.O. Peculiarities of medical evacuation of wounded with gunshot and mine explosions of foot during anti-terrorist operation (ATO) / S.O. Korol // Military Medicine of Ukraine. – Volume 15 – 3.2015 – P. 37-41].

Verba, A.V., Vlasenko, O.M, Halushka, A.M., Zhakhovskyi, V.O., Livinskyi V.G. Medychna evakuatsiia: yii rol ta znachennia v systemi medychnoho zabezpechennia viisk Viyskova medicina Ukrainy. – Tom 17 – 1.2017 – S. 5-13. [Verba A.V. Vlasenko, O.N. Halushka, А.N. Zhakhovskyi, V.A. Livinsky V.G.Medical evacuation: its role and significance in the system of medical support of troops Military Medicine of Ukraine. – Volume 17 – 1.2017 – P. 5-13].

Dosvid orhanizatsii medychnoho zabezpechennia Zbroinykh Syl Ukrainy ta inshykh viiskovykh formuvan u khodi antyterorystychnoi operatsii (2014) Materialy naukovo-praktychnoi konferentsii 18 hrudnia 2014 roku. K: 108 . [Experience in organizing medical support of the Armed Forces of Ukraine and other military formations during the anti-terrorist operation. (2014) Proceedings of the scientific-practical conference on December 18, 2014. К: . 108 p].

Materialy zboriv kerivnoho skladu medychnoi sluzhby ZS Ukrainy: Kyiv, 2020 r. – Komanduvannia Medychnykh syl Zbroinykh Syl Ukrainy. [Proceedings of the meeting of the management of the medical service of the Armed Forces of Ukraine: Kyiv, 2020 – Medical Forces Command of the Armed Forces of Ukraine].

Verba, A.V., Zhakhovskyi, V.O., Livinskyi, V.G. Medychne zabezpechennia Zbroinykh Syl Ukrainy: stan ta pohliady na perspektyvy rozvytku / A.V. Verba, // Monohrafiia. – K. : SPD Chalchynska N.V., – 2017. – 420 s. [Verba A.V. Medical support of the Armed Forces of Ukraine: state and views on the prospects of development. Monograph. К.: SPD Chalchynska N.V., – 2017. – 420 p].

Materialy zboriv kerivnoho skladu medychnoi sluzhby Zbroinykh Syl Ukrainy: Kyiv, 2017 r. – Viiskovo-medychnyi departament Ministerstva oborony Ukrainy [Proceedings of the meeting of the management of the medical service of the Armed Forces of Ukraine: Kyiv, 2017 – Military Medical Department of the Ministry of Defense of Ukraine].

Materialy zboriv kerivnoho skladu medychnoi sluzhby ZS Ukrainy: Kyiv, 2019 r. – Holovne viyskovo-medychne upravlinnia. [Proceedings of the meeting of the management of the medical service of the Armed Forces of Ukraine: Kyiv, 2019 – Main Military Medical Department]

Published
2020-07-05
How to Cite
Khomenko, I. P., Halushka, A. M., Zhakhovsky, V. O., & Livinskyi, V. G. (2020). The role and significance of medical evacuation in the system of medical evacuation measures of medical support of the AF of Ukraine during ATO/JFO. Ukrainian Journal of Military Medicine, 1(2), 5-14. https://doi.org/10.46847/ujmm.2020.2(1)-005
Section
Organization of military health care

Most read articles by the same author(s)