(1)
Syropyatov, O.; Dzeruzhinskaya, N.; Bodyan, V.; Marushchenko, E. THE PSYCHOLOGY OF FEAR IN WAR. UJMM 2019, 19, 55-60.