(1)
Khytryi, G. P.; Raboshchuk, O. V. PATHOPHYSIOLOGY-BASED RESPIRATORY THERAPY OF PNEUMONIA CAUSED BY SARS-CoV-2. UJMM 2020, 1, 25-29.