[1]
O. Syropyatov, N. Dzeruzhinskaya, V. Bodyan, and E. Marushchenko, “THE PSYCHOLOGY OF FEAR IN WAR”, UJMM, vol. 19, no. 2, pp. 55-60, Jul. 2019.